top of page

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné Obchodné podmienky spoločnosti Aerocafe s.r.o. , prevádzkujúca internetový

Obchod CafeBaťovan

1.Základné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:
AEROCAFE s.r.o.
IČ: 46 272 305
DIČ:SK2023308760
So sídlom: Letisko Malé Bielice 106/26
Partizánske 958 04
zapísanej Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 24839/R
kontaktné údaje: 0903 805 427
email info@aerocafe.sk
www: www.cafebatovan.sk
(ďalej len „predávajúci“)
Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej
osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v
rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového
rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese
www.cafebatovan.sk
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne
dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.


2. Informácie o tovare a cenách
Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú
uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené
vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru,
ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru
zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto
ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho
charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním
tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom
obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne
predávajúci s kupujúcim inak.


3.Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s
uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory),
hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v
internetovom obchode,
vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a
doručenia.
Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do
objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo odoslať
objednávku. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou
platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a
potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní
objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je
automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné
podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim.
Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Bezodkladne po
obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na
emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie
zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je
uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle
kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za

nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho
o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných
podmienkach.
Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým
nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže
zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou
na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.
V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru
v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať
kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo
zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok.
Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho
emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej
zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú
adresu predávajúceho.


4. Zákaznícky účet
Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci
pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať
objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať
správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek
ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní
tovaru sú predávajúcim považované za správne.
Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný
zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský
účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a
týchto obchodných podmienok.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s
ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr.
nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.


5. Platobné podmienky a dodanie tovaru

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar
najneskôr do 30 dní
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci
zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho číslo účtu :
SK9209000000005179568263 vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s.
bezhotovostne platobnou kartou
dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na prevádzke,
v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na výdajni zásielok.
Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením
a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej
kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej
platby je kúpna cena splatná najneskôr 3 dni od uzavretia kúpnej zmluvy.
V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov
príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom
pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada
kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad.
Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického
výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Tovar je kupujúcemu dodaný: na adresu určenú kupujúcim v objednávke , prostredníctvom
výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil, osobným odberom v prevádzkarni
predávajúceho.
Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v
objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob
dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a
prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v
objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane
kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v
objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru,
resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a
v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia
obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od
prepravcu prevziať.
Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na
emailovú adresu kupujúceho.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane
nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu,
poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo
okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak
neurobil.


6. Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má
právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru , alebo odo dňa
prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo
dodanie niekoľkých častí
odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná
dodávka tovaru.

Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
o poskytovaní tovaru, alebo služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným
súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy
oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k
úplnému poskytnutiu služby,
o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na
vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na
svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo
z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v
lehote pre odstúpenie od zmluvy.
Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od
zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú
alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od
odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i
v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od
odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky , ktoré od neho prijal, a to rovnakým
spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy,
ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné
prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar
predávajúcemu odoslal.

Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný , v pôvodnom obale.
Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať
proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti
tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru.
Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v
objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné
prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým
spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.


7.Práva z vadného plnenia
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci
zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal: má tovar vlastnosti, ktoré si
strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca
popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy
predávajúcim vykonanej, sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo
ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa, tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu
dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej
vzorky alebo predlohy. Predávajúci zodpovedá, že tovar je v zodpovedajúcom množstve alebo
hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať, ak ide
o vadu, ktorú je možné odstrániť:
bezplatné odstránenie vady tovaru,
výmenu tovaru za nový tovar,
ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
primeranú zľavu z kúpnej ceny,
odstúpiť od zmluvy.
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni
tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia,
alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v
záručnej dobe (záruka).
Reklamáciu na veci, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po
kúpe.

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni, v ktorej je prijatie
reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania.
Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo
uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj
potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a
dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Ak spotrebiteľ uplatní
reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť
spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia
spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo
ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v
zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru,
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie.
Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má
vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, §
596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje
reklamačný poriadok predávajúceho.


8. Doručovanie
Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom
elektronickej pošty.
Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto
obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú
adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.


9. Mimosúdne riešenie sporov
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so
spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci
porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho)
riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa

predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej
odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská
obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je
možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný
inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32,
827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa:
https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej
adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi
predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15
Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských
sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o
riešení spotrebiteľských sporov on-line).
Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú
kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského
podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného
dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov .


10. Záverečné ustanovenia
Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej
republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli,
že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa
vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle
ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane
rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a
prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové
stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do
internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci
nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny
vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím
osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo

ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či
softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej
podobe a nie je verejne prístupná.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú
dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných
podmienok.
Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.10.2022

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚBORY COOKIES.
Prevádzkovateľom informačných systémov je predávajúci spoločnosť Aerocafe s.r.o., so sídlom
Letisko Malé Bielice 106/26 , 95804 Partizánske , IČO: 46272305, DIČ: 2023308760, IČ DPH:
SK2023308760, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Trenčín, odd. Sro,
vl. č., 24839/R telefónne číslo +421 903 805 427, emailová adresa
slavka.skalicanova@gmail.com
Zodpovednú osobu predávajúceho môže dotknutá osoba kontaktovať na uvedenej emailovej
adrese , prípadne telefonicky .
Dotknutou osobou sa rozumie klient, ktorý je fyzickou osobou a ktorého osobné údaje
predávajúci spracováva (ďalej len „dotknutá osoba). Predávajúci v tomto článku VOP poskytuje
dotknutej osobe informácie, ktoré súvisia so spracúvaním poskytnutých osobných údajov podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES .
Základné údaje pre Vás ako dotknutú osobu . Osobné údaje dotknutej osoby uvedené v
objednávke, tzn. osobné údaje dotknutej osoby najviac v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, kam
má byť doručená objednávka daných jedál a nápojov (ďalej len tovar) , telefonický kontakt,
email pre potvrdenie objednávky , objednaný tovar a prípadná poznámka budú na základe
právneho titulu podľa čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby v
„informačnom systéme – rozvoz jedla a nápojov“ a to na účel plnenia predmetu zmluvy

uzavretej medzi poskytovateľom a klientom, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo
na vykonávanie opatrení v predzmluvných vzťahoch klienta a poskytovateľa, ktoré sa
uskutočňujú na žiadosť klienta, resp. dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie týchto osobných
údajov je nevyhnutné na plnenie takejto zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením
zmluvy. Osobné údaje dotknutých osôb podľa tohto bodu bude poskytovateľ spracúvať najviac
po dobu 6 mesiacov od doručenia tovaru. Poskytnutie osobných údajov podľa tohto bodu je
nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, preto v
prípade neposkytnutia týchto osobných údajov dotknutou osobou nebude možné zmluvu
uzavrieť, resp. vykonať predmetné opatrenia. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť
poskytovateľovi len pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že
vždy oznámi poskytovateľovi svoje pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje.
Predávajúci v zmysle čl. 13, ods. 1 písm. e) a f) GDPR informuje dotknutú osobu, že jej osobné
údaje: budú sprístupnené tretím stranám, ktorými sú subjekty, ktorým zo zákona vzniká právo
na sprístupnenie týchto údajov, to je kuriér, ak má byť tovar doručený klientovi mimo kaviarne
Aerocafe s.r.o. V prípade vzniku sporu, ktorého predmetom budú zmluvné alebo mimozmluvné
záväzky súvisiace so zmluvným vzťahom medzi poskytovateľom a dotknutou osobou budú
osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté príslušnému súdu, resp. príslušnému orgánu verejnej
moci a právnemu zástupcovi poskytovateľa, poverenému na jeho zastupovanie pri riešení takto
vzniknutého sporu súdnou alebo mimosúdnou cestou. Osobné údaje nebudú prenášané do
tretích krajín. Predávajúci týmto poskytuje dotknutej osobe informácie o jej
právach v súlade s čl. 13, ods. 2, písm. b) GDPR. Dotknutá osoba má právo požadovať od
predávajúceho prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, to znamená, že poskytovateľ na
základe žiadosti dotknutej osoby vystaví a doručí dotknutej osobe potvrdenie o tom, či
predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, vyhotoví a doručí tejto
dotknutej osobe kópiu týchto osobných údajov a zároveň informuje dotknutú osobu o účele
spracúvania jej osobných údajov a zdroji odkiaľ poskytovateľ získal osobné údaje tejto
dotknutej osoby, ak tieto nezískal priamo od nej.
Právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby . Predávajúci na základe žiadosti dotknutej
osoby . ktorá toto právo uplatňuje , bez zbytočného odkladu opraví nesprávne osobné údaje,
ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby . So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba
právo tiež na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia
doplnkového vyhlásenia.
Právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby . Predávajúci na základe žiadosti
dotknutej osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, bez zbytočného odkladu vymaže
osobné údaje, ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby, ak je zároveň splnený jeden z nasledovných
dôvodov: a) osobné údaje dotknutej osoby už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali

alebo inak spracúvali, b) dotknutá osoba odvolala súhlas, na základe ktorého sa toto
spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie, c) dotknutá osoba
namieta voči spracúvaniu jej osobných údajov, d) osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvali
nezákonne, alebo osobné údaje dotknutej osoby musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná
povinnosť podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Európskej Únie alebo Slovenskej
republiky. Právo na vymazanie osobných údajov sa neuplatňuje, ak je spracúvanie potrebné na
uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie. Na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si
vyžaduje ich spracúvanie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Európskej Únie alebo
Slovenskej republiky, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov
verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v zmysle čl. 9, ods. 2 písm. h) a i) a čl. 9, ods. 3
GDPR. Na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu
či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobne, že uplatnenie práva na vymazanie by
znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
na preukázanie uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak je spracúvanie osobných
údajov protizákonné a dotknutá osoba namieta proti ich vymazaniu a žiada namiesto toho
obmedzenie ich použitia a poskytovateľ už nepotrebuje tieto osobné údaje na účely
spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov, spracúvanie sa v tomto prípade obmedzí na obdobie, kým sa overí či
oprávnené dôvody na strane predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej
osoby. Osobné údaje, ktorých spracúvanie je obmedzené sa spracúvajú len so súhlasom
dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého
verejného záujmu Európskej Únie alebo členského štátu.
Dotknutá osoba môže uplatniť všetky svoje práva podľa čl GDPR voči predávajúcemu žiadosťou
doručenou písomne na adresu sídla predávajúceho , alebo elektronickou komunikáciou na e-
mailovej adrese slavka.skalicanova@gmail.com. Predávajúci poskytne dotknutej osobe
informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti 30 dní od doručenia tejto
žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa
zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Predávajúci musí o každom takomto predĺžení
príslušnú dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania
lehoty informovať. .
Dotknutá osoba má v súlade s čl. 77 a nasl. GDPR právo pri podozrení, že jej osobné údaje sú
spracúvané v rozpore s GDPR podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, tzn. Úradu na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba, ktorá tvrdí, že je priamo
dotknutá na svojich právach pri spracúvaní jej osobných údajov má v zmysle s ust. § 100 Zák. č.
18/2018 Z.z. právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na
začatie konania o ochrane osobných údajov. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností

poskytovateľ uvádza, že nebude pri spracúvaní jej osobných údajov dotknutej osoby používať
automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré
webový portál poskytovateľa ukladá v zariadení dotknutej osoby (napr. počítač, tablet, mobilný
telefón) pri jej prehliadaní. Vďaka týmto súborom si webový portál predávajúceho na určitý čas
uchováva informácie o krokoch a preferenciách dotknutej osoby, takže ich pri ďalšej návšteve
webového portálu poskytovateľa alebo prehliadaní jeho jednotlivých stránok nemusí dotknutá
osoba opätovne uvádzať.. Súbory cookie môžu byť dočasné alebo trvalé. Dočasné súbory cookie
sa ukladajú v zariadení dotknutej osoby len do zatvorenia prehliadača dotknutou osobou. Trvalé
súbory cookie nie sú automaticky odstránené po zatvorení prehliadača dotknutou osobou, ale
sa ukladajú v jej zariadení po dobu najviac 3 roky. Tieto trvalé súbory cookie môžu byť
kontrolované pri každej návšteve webového portálu poskytovateľa. Informácie, ktoré
poskytovateľ zhromažďuje prostredníctvom súborov cookie sú: typ prehliadača, internetová
adresa, z ktorej sa dotknutá osoba pripojila na webový portál poskytovateľa, IP adresa
zariadenia, posledná prezeraná ponuka na danom zariadení na webovom portáli poskytovateľa,
súhlas dotknutej osoby s využívaním súborov cookie nastavený v prehliadači. Povolenie
využívania súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na fungovanie webového portálu
poskytovateľa, ale poskytne dotknutej osobe lepší používateľský komfort pri práci s ním. Súbory
cookie môže dotknutá osoba kedykoľvek vymazať alebo zablokovať. Informácie ukladané v
súboroch cookie používaných predávajúcim neobsahujú žiadne informácie slúžiace na
identifikáciu dotknutej osoby. Súbory cookie sa používajú výhradne na účely uchovávania
informácií o nedávno prezeranej ponuke dotknutou osobou, preverovanie účinnosti webového
portálu a uchovávania súhlasu, resp. nesúhlasu dotknutej osoby s využívaním súborov cookie.

bottom of page